Informacje RODO

W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L nr 119, str.1 ), informujemy, iż z dniem 25.05.2018r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych oraz obowiązujących z tym praw.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Niepubliczne Przedszkole Dziecięcy Raj II Wioletta Kozłowska, Krystian Kozłowski s.c., ul. Okólna 39 A, 05-270 Marki.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wystarczy napisać do administratora. Oto jego dane kontaktowe: 
adres e-mail: abi@przedszkolehappy.pl
adres pocztowy: Niepubliczne Przedszkole Dziecięcy Raj II Wioletta Kozłowska, Krystian Kozłowski s.c., ul. Okólna 39 A, 05-270 Marki.

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas podpisywania umowy o świadczenie usług przedszkolnych Przedszkola HAPPY.  

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE HAPPY

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • realizacji procesu kształcenia
 • dokumentacji przebiegu nauczania
 • organizacji pobytu dziecka w przedszkolu
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawą Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.
 • obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez e-mail kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej: www.przedszkolehappy.pl);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola HAPPY, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności pracownikom placówki, właścicielom oraz poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej: www.przedszkolehappy.pl w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział;

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Panią/ Panem, a tym samym świadczyć usługę:

Dane rodziców:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania
 • numer i seria dowodu osobistego
 • nr PESEL
 • telefon komórkowy, adres e-mail

Dane dziecka:

 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • adres zameldowania

Mają Państwo prawo do odmowy podania tych danych osobowych, w tej sytuacji niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z usług przedszkola.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

UPRAWNIENIA WOBEC PRZEDSZKOLA HAPPY W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, poprawienia, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • zauważą Państwo, że podane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Niepubliczne Przedszkole „DZIECIĘCY RAJ II”; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec ich przetwarzania; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Wspólnych w Markach, Urząd Miasta Marki, Ośrodek pomocy społecznej, kancelaria podatkowa Skłodowscy, Biuro Edukompetencje

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora

Możemy przekazać także Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Udostępnienie danych innym podmiotom wymaga uzyskania oddzielnej zgody.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane osobowe przez okres, w którym Przedszkole HAPPY zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.