zajecia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą zajęć dodatkowych.

Logopedyczne zajęcia grupowe i indywidualne

W naszym przedszkolu organizowane są grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci, które wymagają korekty w zakresie mowy.
U dziecka w wieku przedszkolnym, następuje największy rozwój mowy, dlatego też w tym okresie najlepiej jest rozwijać jego mowę, a także niwelować występujące nieprawidłowości. Zajęcia odbywają w grupach, raz w tygodniu, w formie swobodnej i bezstresowej zabawy. Dzieci podczas tych zajęć wykonują ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia słuchowe, oddechowe, logorytmiczne oraz kształtują słuch fizyczny i fonematyczny. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka i mają na celu wyeliminowanie skutecznie i trwale wszystkich dysfunkcji mowy.

logopeda

Język angielski

Już od najmłodszych lat kontakt z językiem obcym jest ważnym elementem nauki języka.
To najlepszy czas na poznawanie i naukę, ponieważ umysł dziecka jest w tym okresie najbardziej chłonny. W przedszkolu HAPPY zaję­cia z języka angiel­skiego odby­wają się we wszyst­kich gru­pach przed­szkol­nych 2 razy w tygodniu. Podczas spontanicznych zabaw muzyczno ruchowych, dzieci uczą się słówek i piosenek w języku angielskim. Podczas zajęć dzieci korzystają z podręczników w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są przez lektora z przygotowaniem pedagogicznym oraz przez  native speaker’a.

Rytmika

Dwa razy w tygodniu, na zajęciach rytmiki, poprzez zabawy z rytmem, dzieci kształtują słuch i pamięć muzyczną. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają instrumenty, uczą się piosenek oraz tańców. Poprzez ruch i muzykę usprawniają zdolność koncentracji słuchowej, a także ruchowej. Ćwiczenia i zabawy z rytmem, to doskonały sposób na wyrażenie siebie i rozwój osobowości dziecka.  Zaję­cia muzyczne poma­gają dzie­ciom w nabywaniu pewności siebie.  

Opieka psychologa

Wszyst­kie dzieci w przedszkolu HAPPY są objęte spe­cja­li­styczną opieką psy­cho­loga. Terapia psychologiczna ma na celu, poprzez obserwacje dzieci i konsultacje z nauczycielami, rozpoznać problemy rozwojowe dziecka i podjąć odpowiednie działania, by je skorygować. Zajęcia pomagają rozwiązać problemy wychowawcze, emocjonalne i społeczne. Podczas zajęć odbywają się ćwiczenia tj. bajkoterapia, relaksacja, ćwiczenia psychoruchowe itp. Spo­tka­nia z psy­cho­logiem mają formę zajęć indy­wi­du­al­nych oraz grupowych (w zależności od potrzeb grupy i dzieci). Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.

Religia/Etyka

Zajęcia z religii są prowadzone raz w tygodniu. Rodzice dzieci 6-cio letnich decydują o potrzebie uczestnictwa ich dzieci w tych zajęciach. Na religii katecheta wprowadza przedszkolaków w zagadnienia religii, świąt i tradycji. Dzieci poznają pieśni, modlitwy i uczą się skupienia oraz szacunku.

Dzieci wprowadzane są również w zagadnienia istoty dobra i zła. Uczą się jakie wartości wybierać, by być dobrym, wrażliwym i uczciwym człowiekiem.