zajecia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą zajęć dodatkowych.

Logopedyczne zajęcia grupowe

W naszym przedszkolu organizowane są grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci, które wymagają korekty w zakresie mowy.
U dziecka w wieku przedszkolnym, następuje największy rozwój mowy, dlatego też w tym okresie najlepiej jest rozwijać jego mowę, a także niwelować występujące nieprawidłowości. Zajęcia odbywają w grupach, raz w tygodniu, w formie swobodnej i bezstresowej zabawy. Dzieci podczas tych zajęć wykonują ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia słuchowe, oddechowe, logorytmiczne oraz kształtują słuch fizyczny i fonematyczny. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka i mają na celu wyeliminowanie skutecznie i trwale wszystkich dysfunkcji mowy.

logopeda

Język angielski

Już od najmłodszych lat kontakt z językiem obcym jest ważnym elementem nauki języka.
To najlepszy czas na poznawanie i naukę, ponieważ umysł dziecka jest w tym okresie najbardziej chłonny. W przedszkolu HAPPY zaję­cia z języka angiel­skiego odby­wają się we wszyst­kich gru­pach przed­szkol­nych 2 razy w tygodniu. Podczas spontanicznych zabaw muzyczno ruchowych, dzieci uczą się słówek i piosenek w języku angielskim. Podczas zajęć dzieci korzystają z podręczników w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są przez lektora z przygotowaniem pedagogicznym oraz przez  native speaker’a.

Nasze zmysły

„5 zmysłów mam, rozwijam je sam : )  ”
Wielozmysłowa stymulacja jest bardzo ważna dla rozwijającego się w pierwszych latach życia mózgu. Integracja i rozwój wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku intensywnie wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu. Im więcej takich połączeń wytworzy się w dzieciństwie, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle, co ułatwia myślenie. Jest to wspaniała, kreatywna zabawa kolorem, strukturą, fakturą, temperaturą. Zajęcia te wspierają samodzielność, uwalniają ekspresję twórczą, wzmacniają wiarę we własne możliwości dziecka, wspierają rozwój poznawczy, pobudzają współdziałanie i wzajemną pomoc. Podczas tych zajęć dzieci będą poznawać, dotykać, chodzić, wąchać, oglądać, nasłuchiwać, opisywać, wyrażać emocje i odczucia, dobrze się bawić, głośno śmiać się i cieszyć się chwilą. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Rytmika

Dwa razy w tygodniu, na zajęciach rytmiki, poprzez zabawy z rytmem, dzieci kształtują słuch i pamięć muzyczną. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają instrumenty, uczą się piosenek oraz tańców. Poprzez ruch i muzykę usprawniają zdolność koncentracji słuchowej, a także ruchowej. Ćwiczenia i zabawy z rytmem, to doskonały sposób na wyrażenie siebie i rozwój osobowości dziecka.  Zaję­cia muzyczne poma­gają dzie­ciom w nabywaniu pewności siebie.  

Bajkoterapia​

Dzieci uwielbiają bajki, to rzecz oczywista. Nie dla wszystkich jednak oczywiste może być to, że bajki odgrywają dużą rolę w rozwoju emocjonalnym dziecka. Potrafią bowiem „leczyć”.
W naszym przedszkolu wykorzystujemy tę siłę, oferując przedszkolakom zajęcia z Bajkoterapii. Celem ich jest przede wszystkim redukowanie napięć, lęków, rozwiązywanie problemów, a także kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. Bajki terapeutyczne pomagają pokonywać napotykane przez dzieci trudności. Dostarczają także wiele radości, rozwijają wyobraźnię i często uczą nieznanych jeszcze wzorców zachowań. Dziecko utożsamiając się z bohaterem bajki kreuje własną osobowość. Przeżywa przygody, uwalniając przy tym wachlarz emocji i oswaja się z sytuacjami, które się wydarzyły. Kiedy bohater odnajdzie szczęśliwe rozwiązanie problemu, dziecko czuje się bezpieczne, otrzymuje bowiem wsparcie oraz poczucie nadziei i siły. Wielką zaletą bajkoterapii jest szybkie dostrzeganie jej efektów w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

bajkoterapia

Gimnastyka korekcyjna

Prawidłowa postawa ciała, to bardzo ważny element mający  wpływ na zdrowy rozwój dzieci. Gimnastyka korekcyjna to zajęcia, podczas których wykonywane są ćwiczenia mające na celu przeciwdziałanie wszelkim wadom postawy oraz korygowanie postawy ciała. Ponadto dzieci podczas ćwiczeń  podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Gimnastyka korekcyjna ma również za zadanie wpływać na równomierny rozwój dziecka, kształtować dobre nawyki i przyzwyczajenia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka.

Zajęcia z psychologiem

Wszyst­kie dzieci w przedszkolu HAPPY są objęte spe­cja­li­styczną opieką psy­cho­loga. Terapia psychologiczna ma na celu, poprzez obserwacje dzieci i konsultacje z nauczycielami, rozpoznać problemy rozwojowe dziecka i podjąć odpowiednie działania, by je skorygować. Zajęcia pomagają rozwiązać problemy wychowawcze, emocjonalne i społeczne. Podczas zajęć odbywają się ćwiczenia tj. bajkoterapia, relaksacja, ćwiczenia psychoruchowe itp. Spo­tka­nia z psy­cho­logiem mają formę zajęć indy­wi­du­al­nych oraz grupowych. Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.

Religia/Etyka

Zajęcia z religii są prowadzone raz w tygodniu. Rodzice dzieci 6-cio letnich decydują o potrzebie uczestnictwa ich dzieci w tych zajęciach. Na religii katecheta wprowadza przedszkolaków w zagadnienia religii, świąt i tradycji. Dzieci poznają pieśni, modlitwy i uczą się skupienia oraz szacunku.

Dzieci wprowadzane są również w zagadnienia istoty dobra i zła. Uczą się jakie wartości wybierać, by być dobrym, wrażliwym i uczciwym człowiekiem.